Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης έως 18.000 € για επιχειρήσεις γυμναστηρίων και παιδότοπων

Ανακοινώθηκε η νέα Δράση του ΕΣΠΑ «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων», η οποία αφορά όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων και έχουν την δυνατότητα να επιδοτηθούν για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.

Προϋπολογισμός της Δράσης: 16 εκατ. €

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 28/07/2021 και ώρα 17:00

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 25 % του ετήσιου κόστους των λειτουργικών δαπανών του 2019 και αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 λαμβάνεται υπόψιν το άθροισμα του ετήσιου κόστους των λειτουργικών δαπανών του έτους 2019 δια το συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του έτους επί 365.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 18.000 ευρώ ανά ΑΦΜ και θα δοθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κατ’ αποκοπή ποσό για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας και η καταβολή της επιδότησης θα γίνει με την έγκριση.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Επιχειρήσεων:

 • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις γυμναστηρίων και παιδότοπων, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή
 • Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise
 • Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020
 • Να έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από επιλέξιμους ΚΑΔ
 • Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ.
 • Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για το ποσό της επιδότησης υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
 • Να μην έχουν τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης
 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι σύλλογοι/σωματεία και οι εξωχώριες εταιρείες.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να προχωρήσουμε σε έλεγχο της επιλέξιμότητας σας

Δείτε περισσότερα νέα

Πληθώρα προγραμμάτων ΕΣΠΑ – ευκαιρίες χρηματοδότησης!

Αναπτυξιακός Νόμος 4887 / 2022: «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία» Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης

Περισσότερα »

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης έως 18.000 € για επιχειρήσεις γυμναστηρίων και παιδότοπων

Ανακοινώθηκε η νέα Δράση του ΕΣΠΑ «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων», η οποία αφορά όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και

Περισσότερα »